Hvem trenger Drop-In?

 • Alle elever som utvikler en elevrolle som hindrer læring, psykisk helse og trivsel (Opplæringsloven § 9 A-2). Vi har gjennom tre Drop-In prosjekter veiledet elever med forstyrrende atferd, elever som blir utestengt, elever som trenger kontroll over sinnet sitt, upopulære, sjenerte og stille, de som har lite relasjoner med andre elever, ikke gjør lekser, kommer i konflikter, ser seg selv som offer, elever som opplever seg mobbet, elever som mobber og elever som har det vanskelig hjemme. En positiv elevrolle kan være med på å fremme helse, trivsel og læring for alle i klassen, på trinnet og på skolen.

Når er det viktig å starte med Drop- In?

 • Det kritiske punktet i forebyggende arbeid i skolen er når elevene begynner å miste tilhørighet i klassen sin. Det er tidlig intervensjon i skolen. Dette er fordi vi ser at de starter å sammenligne seg med andre barn og grupper som er utenfor, når de savner tilhørighet med klassekameratene.
 • Vi har diskutert på hvilket klassetrinn det er best å starte med Drop-In. Vi startet med å utvikle metoden i ungdomsskolen, men praksis har vist at den problematiske elevrollen utvikler seg mye tidligere. Metoden kan brukes overfor alle elever som kan reflektere over egen rolle og muligheter. Oppfordringen er å prøve metoden så snart du ser elever som viser tegn på å slite med elevrollen sin.

Involverer dere foreldrene?

 • I Drop-In-metoden har vi forsøkt å bruke så lite ressurser som mulig og derfor har vi latt lærerne som allerede har kontakt med foreldrene, informere underveis. For noen barn, de vi kaller oppvekstgruppa som har utfordringer både på skolen, hjemme og på fritiden, må vi ofte ha tettere kontakt med foreldrene. Vi ser an situasjonen og involverer foreldrene etter behov. Noen av dem trenger også veiledning i hvordan de skal være foreldre til elever. Vi har ofte hatt samarbeid med barnevernet om disse barna.

Trenger vi samtykkeerklæring fra foreldrene?

 • Drop-In-metoden er et tiltak som settes i verk for å støtte utviklingen av gode elevroller. Dette er en del av skolens ordinære oppgave og funksjon, og trenger ikke spesiell tillatelse. Hvis skolen likevel ønsker å innhente dette, kan de enkelt skrive: Jeg godkjenner at mitt barn deltar i Drop-In samtaler, og be foreldrene underskrive.

Hvordan informerer dere de andre elevene i klassen?

 • Vi møter elevene til Drop-In samtaler i et grupperom på skolen og er ikke i elevens klasserom fordi elever vil kunne oppleve dette stigmatiserende. Vi har av samme grunn ikke informert klassen om Drop-In når en elev i deres klasse har Drop-In samtaler. Vi mener det fungerer best hvis skolen generelt informerer om at dette er en metode de anvender i deres arbeid for å oppfylle opplæringsloven og at alle elever kan ha behov for dette i løpet av sin skolegang. Eleven kan selvfølgelig selv velge å fortelle om Drop-in samtalene.

Hvor mye kontakt har Drop-In medarbeidere utenfor skolen med elevens lærer?

 • For noen elever er det nok å ha kontakt på e-post med læreren når det trengs informasjon. For andre er det viktig med jevnligere kontakt for å sikre progresjon og en viss oversikt over hvordan eleven jobber for å få til forandring. De som ikke er elevenes lærer velger å ikke være i elevenes klasserom for å unngå stigmatisering og møter derfor eleven på et grupperom på hanseller hennes skole en gang i uken.

Er det ikke elevens lærer eller skolen som må ta ansvar for elever som sliter med elevrollen?

 • Alle som ser at elever sliter kan anvende Drop-In-metoden for å støtte dem til å få til forandring. Alle voksne kan ta dette ansvaret selv om de jobber andre steder enn i skolen. For noen barn er det en stor fordel at de blir sett og hjulpet i forbindelse med fritidsklubben eller når de er innlagt på sykehuset eller til (re)habilitering. At fagfolk skyver på ansvaret, er det bare disse elevene som taper på.

Kan man bare sette i gang og prøve å bruke Drop-In-metoden?

 • Ja, men vi vil anbefaler å ta et kurs for å forstå tanken bak Drop-In-metoden og få muligheten til å øve deg på bruken av metoden. Hvis du med utgangspunkt i denne nettsiden vil prøve ut metoden, anbefaler vi å følge metodens trinn for å sikre progresjon og oppnå den forandringen eleven ønsker seg helt konkret. Det er det som motiverer både eleven og Drop-In medarbeideren.

Hva er svakhetene ved Drop-In-metoden?

 • Det viser seg at en del praktikere på tvers av profesjoner, kan ha vanskelig for å følge opp loggføringen som er en del av Drop-In-metoden. Det skaper problemer når en skal oppsummere og ta frem bekymringen og ønsket forandring for å evaluere hvordan det går med arbeidet. Det er få stikkord som kreves i loggen, men det har vist seg å være svært viktig for at eleven skal ha progresjon og få til en varig forandring.

Hvor mange møter trengs for å få til forandring?

 • Vi har i gjennomsnitt hatt syv møter med våre elever. For noen av dem var dette nok til å få til forandring, for andre måtte arbeidet fortsette. Antall møter avhenger av hvor langt det er fra nåværende tilstand til ønsket forandring og elevens utfordringer ellers. Noen krever oppfølging over flere år og spesielt i overgangen barneskole/ungdomsskole, men vi ser at det nytter. Noen har flere forandringer de ønsker seg og mer de må øve på enn andre, men likevel nytter det når vi samarbeider.