Bergkvist, T. P. (2015): Elevdeltakelse og aktivitet i et forebyggende læringsmiljø. Utvikling av Drop-In-metoden for barn/elever som pendler mellom spesialisthelsetjenesten og lokal skole. Rapport. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bjørnsrud, H., & Nilsen, S. (2012). Tidlig innsats - bedre læring for alle? Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Midtsundstad, A. (2022). Fritid med Bistand: en metode for å støtte sosial inkludering. Bergen: Fagbokforlaget.

Midtsundstad, J. (2022). Tett på eller langt borte? Perspektiver på kompetanse og inkludering i skolen. Spesialpedagogikk 5 (4-16).

Midtsundstad, J. H. (2020). Hvordan kan skoleeiere og PP-tjenesten samarbeide om inkludering, Spesialpedagogikk. 5

Midtsundstad, J. H. (2013). Drop-In. En metode for å veilede elever til en positiv elevrolleBedre skole. Tidsskrift for lærere og skoleledere, Nr. 2 24-29.

Midtsundstad, J. H. (2013). Perspektiver på inkludering i praksis, - en analyse av FmB metoden. In A. Midtsundstad (Ed.), Fritid med Bistand: en metode for å støtte sosial inkludering (pp. 91-103). Bergen: Fagbokforlaget.

Midtsundstad, J. H. (2017). Fra bekymring til forandring – å veilede i elevrollen ved hjelp av Drop-In- metoden. I: Lyngsned, K. & Rismark, M. (red). Didaktisk Praksis. 5. – 10. trinn. Gyldendal Akademiske, 103-118

School-In. Arbeidsmetode for utvikling av inkluderende fellesskap https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/school-in.-arbeidsmetode-for-utvikling-av-inkluderende-fellesskap

Sørlie, M.-A., Frønes, I., & Befring, E. (2010). Sårbare unge: nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk.

Tøssebro, J. & Ytterhus, B. (2006). Funksjonshemmete barn i skole og familie: inkluderingsideal og hverdagspraksis. Oslo: Gyldendal akademisk.

Tøssebro, J.& Wendelborg, C. (2014). Oppvekst med funksjonshemming: familie, livsløp og overganger. Oslo: Gyldendal akademisk.